ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΕΑ

Τα άτομα με αναπηρία είναι μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού, που αντιμετωπίζει
συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και αδιαφορίας, ή άνισης μεταχείρισης από το κοινωνικό τους περιβάλλον, εξαιτίας προκαταλήψεων σε βάρος τους. Για
το σκοπό αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλα κράτη έχουν ήδη λάβει σημαντικά νομοθετικά μέτρα προστασίας των ατόμων με αναπηρία.

Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία, 2007

Δίνεται για άτομα με προβλήματα επικοινωνίας η δυνατότητα, με πολύ χαμηλό κόστος, με ένα νεύμα ή την κίνηση οποιουδήποτε σημείου του σώματος τους
να απαντάνε με Ναι / Όχι με παράλληλη ακουστική ενίσχυση.

 

Γι αυτό το σκοπό δημιουργήσαμε το Andrew